Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Door uw bezoek aan Debestelinks.nl (hierna genoemd : Wij of deze website) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Debestelinks.nl kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen en dit zonder voorafgaande verwittiging.

2. Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt echter op risico van de bezoeker. Debestelinks.nl geeft geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of de accuraatheid van de informatie op deze website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Debestelinks.nl is ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Debestelinks.nl is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

Debestelinks.nl behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de website (links inbegrepen) te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Debestelinks.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting of stopzetting.

Debestelinks.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade, van welke aard ook, dat een vermelding op onze website zou kunnen hebben op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de resultaten in zoekmachines als Google, Yahoo en Bing van de betrokken website en in geen geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere, al dan niet financiële, compensatie.

In geval van overmacht is Debestelinks.nl niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Debestelinks.nl haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

3. De toegang tot en het gebruik van onze website

U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

 1. Op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten
 2. Geen daden stellen die het gebruik hinderen voor andere bezoekers op (delen van) deze website;
 3. Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via (delen van) deze website;
 4. Geen virussen of andere malware verspreiden;
 5. Geen adblockers gebruiken of installeren, die tot gevolg hebben dat op enige wijze reclame-uitingen of content geweerd wordt op (delen van) deze website. U gaat ermee akkoord dat Debestelinks.nl het recht heeft om een script te gebruiken waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden en welke hun werking kunnen verstoren.
 6. Geen pogingen te ondernemen om de beveiliging van deze website te ontwijken of te hinderen;
 7. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders met uitzondering van de Google, Yahoo en Bing bots.
 8. Voor het gedeelte van de website waarvoor registratie vereist is, de regels na te leven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels”, zie item 7 & 8 van onze algemene voorwaarden.

Bij niet-naleving van één of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te ontzien. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, het verspreiden van virussen, malware of spam als ook elke poging om onze beveiliging te omzeilen (bv. hacking, phishing,...) kunnen mogelijk leiden tot een strafrechtelijke procedure.

4. Pagina beheer

Pagina’s op Debestelinks.nl worden beheerd door onafhankelijke & vrijwillige paginabeheerders. Debestelinks.nl doet er alles aan om de geplaatste content te controleren en indien nodig te verwijderen indien deze niet zou voldoen aan onze gedragsregels. Debestelinks.nl en diens beheerders kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde inhoud niet conform onze gedragsregels is. Indien u meent dat bepaalde informatie op Debestelinks.nl een inbreuk vormt op onze gedragsregels of de wet, kan u dit melden via ons contactformulier welke te vinden is op httpsdebestelinks.nl/contact. Wij onderzoeken elke kritiek of klacht en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen.

5. Link beheer

Links op Debestelinks.nl worden geplaatst door onafhankelijke & vrijwillige paginabeheerders die van mening zijn dat de betrokken website enige meerwaarde te bieden heeft voor onze bezoekers. Dit betekent niet dat Debestelinks.nl deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Debestelinks.nl enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites.

Debestelinks.nl kan nooit aansprakelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites en in geen geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere, al dan niet financiële, compensatie.

Debestelinks.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade, van welke aard ook, dat een vermelding op onze website zou kunnen hebben op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de resultaten in zoekmachines als Google, Yahoo en Bing van de betrokken website en in geen geval kan een vermelding op onze website aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere, al dan niet financiële, compensatie.

Link toevoegen

Bent u webmaster of eigenaar van een website en wenst u uw website aan Debestelinks.nl toe te voegen? Dan kan u dmv. het contactformulier een aanvraag tot linkruil indienen. Neem hiervoor contact op met de paginabeheerder. Om contact op te nemen met een paginabeheerder dient u eerst de pagina te bezoeken waar u de link wenst te plaatsen en vervolgens op 'contact / linkruil' te klikken in menu bovenaan de pagina. Enkel aanvragen die gebeuren via het contactformulier met als onderwerp “linkruil aanvragen” zullen aanspraak kunnen maken op een vermelding op onze website mits als voorwaarde dat er een backlink naar Debestelinks.nl wordt geplaatst zoals beschreven tijdens de aanvraagprocedure. Eens het aanvraagproces is voltooid zal, na manuele controle en indien uw aanvraag voldoet aan onze gedragsregels, uw vermelding zichtbaar worden gemaakt op Debestelinks.nl. Uw link zal zichtbaar blijven tot zolang de backlink op de door u gekozen pagina, welke zich op hetzelfde domein dient te bevinden, actief blijft. Debestelinks.nl behoudt zich het recht om op elk ogenblik uw link te wijzigen of te verwijderen en dit zonder voorafgaande verwittiging, noch verantwoording. In geen geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere, al dan niet financiële, compensatie.

Link wijzigen of verwijderen

Links op Debestelinks.nl worden geplaatst door onafhankelijke vrijwilligers die van mening zijn dat de betrokken website enige meerwaarde te bieden heeft voor onze bezoekers. Bent u eigenaar van een website waarvan een vermelding op onze website is verschenen en wenst u deze vermelding te wijzigen of te verwijderen? Gelieve dan contact met ons op te nemen zodat wij uw aanvraag z.s.m kunnen behandelen. Een oponthoud, onbeschikbaarheid of een vertraagde verwerking van deze aanvraag kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere, al dan niet financiële, compensatie. Debestelinks.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen, van welke aard ook, dat een vermelding op onze website kan hebben op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de resultaten in zoekmachines als Google, Yahoo en Bing van de betrokken website.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De op onze website verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Debestelinks.nl of waarop wij een licentie hebben. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Debestelinks.nl.

Bij inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten zal een schadevergoeding ten koste van €500 per vastgestelde inbreuk worden gehandhaafd.

7. Registreren

Door u te registreren gaat u uitdrukkelijk akkoord om: correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Het paswoord dat u kiest en waarmee u zich registreert is persoonlijk, en u geeft dit niet door aan derden. Debestelinks.nl behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

8. Gedragsregels

U mag de persoonsgegevens van andere bezoekers aan deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden. U geeft aan Debestelinks.nl toestemming om de informatie die u online zet op onze website te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen, en aan te passen, en dit op alle media van Debestelinks.nl. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, links, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten. U vrijwaart Debestelinks.nl voor mogelijke claims van derden m.b.t. hun auteursrechtelijke of andere rechten op deze informatie. Indien u meent dat bepaalde informatie op onze website een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden via ons contactformulier. Wij onderzoeken elke kritiek of klacht en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen.

U bent verantwoordelijk voor de artikelen alsook de reacties die u online zet; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, muziek als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw artikel en/of reactie impliceert niet dat wij deze mening ook delen of ondersteunen. Artikelen, reacties of links die verwijzen naar websites die beantwoorden aan volgende kenmerken zijn niet toegestaan, en zullen zonder kennisgeving worden verwijderd. Debestelinks.nl kan daarnaast op elk ogenblik een einde maken aan uw registratie indien u deze gedragsregels herhaaldelijk niet eerbiedigt.

 • Stalking, lasterlijke inhoud, scheldpartijen, grove beledigingen of bedreigende inhoud;
 • Inhoud waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.
 • Inhoud die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;
 • Inhoud strijdig met de openbare orde en de goede zeden;
 • Inhoud die een vorm van reclame uitmaken;
 • Inbreuken op intellectuele rechten van de uitgever of anderen;
 • Hacken of poging tot hacken van onze website; spamming;

Debestelinks.nl behoudt zich het recht om op elk ogenblik de inhoud van onze pagina's te wijzigen en/of te verwijderen en dit zonder voorafgaande verwittiging, noch verantwoording. In geen geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere, al dan niet financiële, compensatie.

9. Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege Debestelinks.nl dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten is. Debestelinks.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web. De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee bezoekers aan een van onze website (vb. aanbieder en afnemer) ontstaan naar aanleiding van de door Debestelinks.nl geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide bezoekers. Debestelinks.nl is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

10. Privacy

Debestelinks.nl respecteert de privacy van onze gebruikers. Voor meer informatie over hoe wij met u gegevens omgaan verwijzen we u graag door naar ons privacybeleid

11. Klachtenregeling

Debestelinks.nl hoopt natuurlijk op 100% tevredenheid. Indien er toch klachten zouden zijn over de diensten van Debestelinks.nl, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij doen er alles aan om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

Geschillen vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

12. Over Debestelinks.nl

Debestelinks.nl is een onderdeel van
Wenst u contact met ons op te nemen, dan kan dit via:

 • het online contactformulier
 • mail op Debestelinks.nl
 • telefonisch op +32 (0) 496/61.51.71 (Ma-Vr • 14-18h)
 • per postLaatst aangepast op 25/05/2018